புறப்பட்டாச்சு… அரசியல் இழுபறி முடிந்தது !!

//////புறப்பட்டாச்சு… அரசியல் இழுபறி முடிந்தது !!
புறப்பட்டாச்சு… அரசியல் இழுபறி முடிந்தது !! 2018-12-17T21:50:30+00:00

Project Description

புறப்பட்டாச்சு… அரசியல் இழுபறி முடிந்தது !!

In the end of

Cartoon by RC Pradeep