வடையோ வடை !!!

////வடையோ வடை !!!
வடையோ வடை !!! 2018-02-11T20:15:35+00:00

Project Description

வடையோ வடை !!!

வேலு : மெதுவடை, வடைகறி –

இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

     ராமு  : ஒரு நாள் வித்தியாசம்.